ការការពារទិន្នន័យឃុកឃីនិងទំនួលខុសត្រូវ


ផ្លាស់ប្ដូរការការពារទិន្នន័យនិងការកំណត់ខូឃីស៍៖

ប្រើប៊ូតុងខាងក្រោមដើម្បីបើកអត្ថបទចំណាំស្តីពីការប្រើប្រាស់ខូឃីស៍ដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ការពារទិន្នន័យដែលជាប់ទាក់ទង។

ការទទួលខុសត្រូវទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារនៃ #### ១៖

ខ្លឹមសារនៃទំព័រនានាពី #### ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុត។ គ្មានការធានាណាមួយចំពោះភាពត្រឹមត្រូវពេញលេញនិងប្រធានបទនៃខ្លឹមសារឡើយ។ ក្នុងនាមជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មការទទួលខុសត្រូវយោងទៅតាម Abs 7 Abs.1 TMG សម្រាប់មាតិកាផ្ទាល់ខ្លួននៅលើទំព័រនៃ km.regex-escape.com អនុវត្តស្របតាមច្បាប់ទូទៅ។ យោងទៅតាម§§ ៨ ទៅ ១០ ធីអឹមធីអេធីមិនមានកាតព្វកិច្ចជាអ្នកផ្តល់សេវាដើម្បីត្រួតពិនិត្យការបញ្ជូនឬរក្សាទុកព័ត៌មានរបស់ភាគីទីបីឬស៊ើបអង្កេតស្ថានភាពដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពខុសច្បាប់ឡើយ។ កាតព្វកិច្ចក្នុងការដកចេញឬរារាំងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានស្របតាមច្បាប់ទូទៅនៅតែមិនមានឥទ្ធិពល។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការទទួលខុសត្រូវចំពោះឯកសារយោងនេះគឺអាចធ្វើទៅបានចាប់ពីពេលដែលយើងដឹងអំពីការរំលោភបំពានច្បាប់ជាក់លាក់។ ដរាបណាយើងដឹងអំពីការរំលោភបំពានច្បាប់ដែលត្រូវគ្នាមាតិកានេះនឹងត្រូវលុបចេញឆាប់ៗបំផុត។

ការទទួលខុសត្រូវទាក់ទងនឹងតំណភ្ជាប់នៅលើ #### ១៖

ការផ្តល់ជូនពី #### ១ អាចមានបណ្តាញភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រភាគីទីបីជុំវិញមាតិកាដែលប្រតិបត្តិករ #### ១ គ្មានឥទ្ធិពល។ ដូច្នេះមិនមានការធានាចំពោះខ្លឹមសារខាងក្រៅនេះទេ។ អ្នកផ្តល់សេវាកម្មឬប្រតិបត្តិករនៃទំព័រនីមួយៗទទួលខុសត្រូវជានិច្ចចំពោះខ្លឹមសារនៃទំព័រភ្ជាប់។ ប្រសិនបើយើងដឹងអំពីការរំលោភបំពានច្បាប់នោះតំណភ្ជាប់បែបនេះនឹងត្រូវបានដកចេញឆាប់ៗ។

រក្សាសិទ្ធិ៖

ខ្លឹមសារនិងស្នាដៃដែលបង្កើតដោយប្រតិបត្តិករគេហទំព័រនៅលើទំព័រ #### ១ គឺស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់រក្សាសិទ្ធិអាល្លឺម៉ង់។ ការបន្តពូជការផលិតការចែកចាយនិងប្រភេទផ្សេងៗទៀតនៃការកេងប្រវ័ញ្ចដែលនៅខាងក្រៅដែនកំណត់នៃច្បាប់រក្សាសិទ្ធិតម្រូវឱ្យមានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីអ្នកនិពន្ធអ្នកបង្កើតឬប្រតិបត្តិករ។ រាល់ការទាញយកនិងចំលងគេហទំព័រនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាឯកជនប៉ុណ្ណោះ។ ការប្រើប្រាស់ពាណិជ្ជកម្មប្រភេទណាមួយត្រូវបានហាមឃាត់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតច្បាស់លាស់ពីអ្នកនិពន្ធត្រឹមត្រូវ! ខ្លឹមសារដូចជាមាតិកានៅលើទំព័រ km.regex-escape.com មិនត្រូវបានបង្កើតដោយប្រតិបត្តិករគេហទំព័រខ្លួនឯងទេសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធរបស់ភាគីទីបីត្រូវបានអង្កេត។ ចំពោះគោលបំណងនេះមាតិការបស់ភាគីទីបីត្រូវបានសម្គាល់ថា។ ប្រសិនបើការរំលោភបំពានច្បាប់រក្សាសិទ្ធិលេចចេញជារូបរាងយើងនឹងស្នើសុំឱ្យអ្នកជូនដំណឹងដល់យើង។ ប្រសិនបើយើងដឹងអំពីការរំលោភបំពានច្បាប់នោះមាតិកាបែបនេះនឹងត្រូវលុបចេញក្នុងពេលឆាប់ៗ។

ការការពារទិន្នន័យភ្លាមៗ:

ព័ត៌មាន​ទូទៅ

ព័ត៌មានខាងក្រោមផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅសាមញ្ញអំពីអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង។ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាទិន្នន័យទាំងអស់ដែលអ្នកអាចត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន។ ព័ត៌មានលម្អិតស្តីពីប្រធានបទនៃការការពារទិន្នន័យអាចរកបាននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសការពារទិន្នន័យរបស់យើងនៅខាងក្រោមអត្ថបទនេះ។

ការប្រមូលទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង

តើអ្នកណាទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រមូលទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ?

ដំណើរការទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រតិបត្តិករគេហទំព័រ។ អ្នកអាចរកឃើញព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេនៅក្នុងព្រីននៃគេហទំព័រនេះ។

តើយើងប្រមូលទិន្នន័យរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច?

នៅលើដៃមួយទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានប្រមូលនៅពេលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើង។ នេះអាចជាទិន្នន័យដែលអ្នកបញ្ចូលក្នុងទំរង់ទំនាក់ទំនងឧទាហរណ៍។

ទិន្នន័យផ្សេងទៀតត្រូវបានកត់ត្រាដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យារបស់យើងនៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័រ។ នេះជាទិន្នន័យបច្ចេកទេសជាចម្បង (ឧទាហរណ៍កម្មវិធីរុករកអ៊ីនធឺណិតប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការឬពេលវេលានៃការមើលទំព័រ) ។ ទិន្នន័យនេះត្រូវបានប្រមូលដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលអ្នកបញ្ចូលគេហទំព័ររបស់យើង។

តើយើងប្រើទិន្នន័យរបស់អ្នកដើម្បីអ្វី?

អ្នកមានសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានអំពីប្រភពដើមអ្នកទទួលនិងគោលបំណងនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានរក្សាទុកដោយមិនគិតថ្លៃគ្រប់ពេល។ អ្នកក៏មានសិទ្ធិស្នើសុំកែតម្រូវរារាំងឬលុបចោលទិន្នន័យនេះដែរ។ អ្នកអាចទាក់ទងមកយើងគ្រប់ពេលវេលាតាមអាស័យដ្ឋានដែលបានផ្តល់នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងស្របច្បាប់ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរបន្ថែមទៀតអំពីការការពារទិន្នន័យ។ អ្នកក៏មានសិទ្ធិដាក់ពាក្យបណ្តឹងជាមួយអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យមានសមត្ថកិច្ច។

ឧបករណ៍វិភាគនិងឧបករណ៍ភាគីទីបី

នៅពេលដែលអ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងឥរិយាបថនៃការប្រើប្រាស់របស់អ្នកអាចត្រូវបានវាយតម្លៃតាមស្ថិតិ។ នេះត្រូវបានធ្វើជាចម្បងជាមួយខូឃីស៍និងកម្មវិធីដែលគេហៅថាកម្មវិធីវិភាគ។ អាកប្បកិរិយានៃការប្រើប្រាស់របស់អ្នកត្រូវបានវិភាគដោយអនាមិក។ អាកប្បកិរិយានៃការស្វែងរកមិនអាចត្រូវបានតាមដានអ្នកទេ។ អ្នកអាចជំទាស់នឹងការវិភាគនេះឬរារាំងវាដោយមិនប្រើឧបករណ៍ជាក់លាក់។ អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតអំពីរឿងនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសការពារទិន្នន័យខាងក្រោម។

អ្នកអាចជំទាស់នឹងការវិភាគនេះ។ យើងនឹងប្រាប់អ្នកអំពីលទ្ធភាពនៃការជំទាស់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសការពារទិន្នន័យនេះ។

ព័ត៌មានទូទៅនិងព័ត៌មានចាំបាច់៖

Datenschutz

ប្រតិបត្តិករនៃគេហទំព័រនេះយកចិត្តទុកដាក់ការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកយ៉ាងខ្លាំង។ យើងយកចិត្តទុកដាក់លើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយសម្ងាត់និងអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិការពារទិន្នន័យតាមច្បាប់និងសេចក្តីប្រកាសការពារទិន្នន័យនេះ។

នៅពេលអ្នកប្រើគេហទំព័រនេះទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងៗត្រូវបានប្រមូល។ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាទិន្នន័យដែលអ្នកអាចត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន។ សេចក្តីប្រកាសស្តីពីការការពារទិន្នន័យនេះពន្យល់ពីទិន្នន័យដែលយើងប្រមូលនិងអ្វីដែលយើងប្រើសម្រាប់។ វាក៏ពន្យល់ពីរបៀបនិងគោលបំណងនេះត្រូវបានធ្វើ។

យើងចង្អុលបង្ហាញថាការបញ្ជូនទិន្នន័យតាមអ៊ិនធរណេត (ឧទាហរណ៍នៅពេលទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីម៉ែល) អាចមានចន្លោះប្រហោងសុវត្ថិភាព។ ការការពារពេញលេញនៃទិន្នន័យប្រឆាំងនឹងការចូលដំណើរការដោយភាគីទីបីគឺមិនអាចទៅរួចទេ។

កំណត់សំគាល់លើរាងកាយទទួលខុសត្រូវ

ស្ថាប័នទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ដំណើរការទិន្ន័យនៅលើគេហទំព័រនេះគឺ៖

deLuxeTuning.de - Inh. Björn Staven
Adalbertstr. 1
D-24106 Kiel
E-Mail: info@regex-escape.de


ស្ថាប័នដែលទទួលខុសត្រូវគឺជាមនុស្សធម្មជាតិឬជាអ្នកស្របច្បាប់ដែលនៅម្នាក់ឯងឬរួមគ្នាជាមួយអ្នកដទៃសម្រេចចិត្តលើគោលបំណងនិងមធ្យោបាយនៃការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (ឧទាហរណ៍ឈ្មោះអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលជាដើម) ។

ការដកហូតការយល់ព្រមរបស់អ្នកចំពោះដំណើរការទិន្នន័យ

ប្រតិបត្ដិការដំណើរការទិន្នន័យជាច្រើនអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែមានការយល់ព្រមពីអ្នក។ អ្នកអាចដកការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកនៅពេលណាក៏បាន។ អ៊ីមែលក្រៅផ្លូវការដល់យើងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ។ ភាពស្របច្បាប់នៃដំណើរការទិន្នន័យត្រូវបានអនុវត្តមុនពេលដកហូតនៅតែមិនប៉ះពាល់ដល់ការដកហូត។

សិទ្ធិក្នុងការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ទៅអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យដែលទទួលខុសត្រូវ

ក្នុងករណីមានការរំលោភបំពានច្បាប់ការពារទិន្នន័យអ្នកពាក់ព័ន្ធមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យបណ្តឹងជាមួយអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យមានសមត្ថកិច្ច។ អាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យដែលមានសមត្ថភាពសម្រាប់បញ្ហាការពារទិន្នន័យគឺជាមន្រ្តីការពារទិន្នន័យរបស់រដ្ឋសហព័ន្ធដែលក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានមូលដ្ឋាន។ បញ្ជីមន្រ្តីការពារទិន្នន័យនិងព័ត៌មានលំអិតទាក់ទងរបស់ពួកគេអាចរកបាននៅតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖ https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

សិទ្ធិទទួលបានទិន្នន័យ

អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានទិន្នន័យដែលយើងដំណើរការដោយស្វ័យប្រវតិ្តដោយផ្អែកលើការយល់ព្រមរបស់អ្នកឬក្នុងការបំពេញកិច្ចសន្យាដែលបានប្រគល់ឱ្យអ្នកឬភាគីទីបីក្នុងទំរង់ទូទៅដែលអាចអានបានដោយម៉ាស៊ីន។ ប្រសិនបើអ្នកស្នើសុំផ្ទេរទិន្នន័យដោយផ្ទាល់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលទទួលខុសត្រូវនោះវានឹងត្រូវបានអនុវត្តប្រសិនបើវាអាចធ្វើទៅបានតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស។

ព័ត៌មានការទប់ស្កាត់ការលុប

នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបានអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានអំពីទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានរក្សាទុកប្រភពដើមនិងអ្នកទទួលរបស់ពួកគេនិងគោលបំណងនៃដំណើរការទិន្នន័យហើយបើចាំបាច់សិទ្ធិក្នុងការកែរារាំងឬលុបទិន្នន័យនេះ។ អ្នកអាចទាក់ទងមកយើងនៅពេលណាមួយតាមអាស័យដ្ឋានដែលបានផ្តល់នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរបន្ថែមលើប្រធានបទទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។

ការជំទាស់ទៅនឹងសំបុត្រផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

យើងសូមបដិសេធចំពោះការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យទំនាក់ទំនងដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយក្នុងបរិបទនៃកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវផ្ញើឯកសារផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងព័ត៌មានដែលមិនបានស្នើសុំ។ ប្រតិបត្តិករនៃទំព័រនានាសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងករណីមានព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយដែលមិនបានស្នើសុំដូចជាអ៊ីមែលសារឥតបានការជាដើម។

ការប្រមូលទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង៖

ឃុកឃី

គេហទំព័រមួយចំនួនប្រើខូឃីស៍ដែលគេហៅថា។ ខូឃីស៍មិនបង្កអន្តរាយដល់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកហើយមិនមានផ្ទុកមេរោគ។ ឃុកឃីបម្រើដើម្បីធ្វើឱ្យការផ្តល់ជូនរបស់យើងកាន់តែងាយស្រួលប្រើកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានសុវត្ថិភាព។ ខូឃីស៍គឺជាឯកសារអត្ថបទតូចៗដែលត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកហើយរក្សាទុកដោយកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។

ខូឃីស៍ភាគច្រើនដែលយើងប្រើត្រូវបានគេហៅថាខូគីសម័យ។ ពួកគេត្រូវបានលុបដោយស្វ័យប្រវត្តិបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នក។ ខុកឃីផ្សេងទៀតនៅតែមាននៅក្នុងឧបករណ៍របស់អ្នករហូតដល់អ្នកលុបវាចោល។ ខុកឃីទាំងនេះអាចឱ្យយើងស្គាល់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នកនៅពេលអ្នកចូលទស្សនាលើកក្រោយ។

អ្នកអាចកំណត់កម្មវិធីបើកអ៊ីនធឺរណែតរបស់អ្នកដើម្បីឱ្យអ្នកត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីការកំណត់ខូឃីស៍និងអនុញ្ញាតឱ្យខូឃីស៍ក្នុងករណីនីមួយៗមិនរាប់បញ្ចូលការទទួលយកខូឃីស៍សម្រាប់ករណីជាក់លាក់ឬជាទូទៅហើយធ្វើឱ្យការលុបខូឃីស៍ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលអ្នកបិទកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិត។ ប្រសិនបើខូឃីស៍ត្រូវបានធ្វើឱ្យអសកម្មមុខងារនៃគេហទំព័រនេះអាចត្រូវបានដាក់កម្រិត។

ខូឃីស៍ដែលត្រូវបានគេតម្រូវឱ្យអនុវត្តដំណើរការទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិចឬដើម្បីផ្តល់មុខងារជាក់លាក់ដែលអ្នកត្រូវការ (ឧទាហរណ៍មុខងាររទេះដើរទិញឥវ៉ាន់) ត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើមូលដ្ឋានសិល្បៈលេខ ៦ កថាខណ្ឌទី ១ ភ្លឺ។ f GDPR បានរក្សាទុក។ ប្រតិបត្តិករគេហទំព័រមានចំណាប់អារម្មណ៍ស្របច្បាប់ក្នុងការរក្សាទុកខុកឃីសម្រាប់បច្ចេកទេសដែលគ្មានកំហុសនិងការផ្តល់ជូនសេវាកម្មរបស់ខ្លួន។ ហួសចិត្តដូចជាខូឃីស៍ផ្សេងទៀត (ឧទាហរណ៍ខូឃីស៍សម្រាប់ការវិភាគឥរិយាបថប្រើប្រាស់របស់អ្នក) ត្រូវបានរក្សាទុកវានឹងត្រូវបានចាត់ទុកដោយឡែកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសការពារទិន្នន័យនេះ

ប្រភេទខូឃីស៍ "មុខងារ"

ខូឃីស៍នៅក្នុងប្រភេទ "មុខងារ" មានមុខងារសុទ្ធសាធនិងចាំបាច់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការគេហទំព័រឬអនុវត្តមុខងារជាក់លាក់។ អ្នកផ្តល់សេវាកម្មប្រភេទនេះមិនអាចធ្វើឱ្យអសកម្មបានទេ។

អ្នកផ្តល់

 • km.regex-escape.com

ប្រភេទខូឃីស៍ "ការប្រើប្រាស់"

ឃុកឃីនៅក្នុងប្រភេទ "ការប្រើប្រាស់" មកពីអ្នកផ្តល់សេវាដែលផ្តល់មុខងារឬមាតិកាជាក់លាក់ដូចជាមុខងារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមាតិកាវីដេអូពុម្ពអក្សរជាដើម។ អ្នកផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់នេះមានឥទ្ធិពលថាតើធាតុទាំងអស់នៅលើទំព័រដំណើរការត្រឹមត្រូវដែរ ។

អ្នកផ្តល់

 • google.com
 • facebook.com
 • twitter.com
 • pinterest.com
 • tumblr.com
 • linkedin.com
 • youtube.com

ប្រភេទខូឃីស៍ "វាស់"

ខូឃីស៍ពីប្រភេទ "ការវាស់វែង" មកពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលអាចវិភាគការចូលប្រើគេហទំព័រ (អនាមិក) ។ នេះផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការអនុវត្តគេហទំព័រនិងរបៀបដែលវាកំពុងអភិវឌ្ឍ។ ពីនេះវិធានការអាចត្រូវបានទាញយកឧទាហរណ៍ដើម្បីកែលម្អគេហទំព័រក្នុងរយៈពេលវែង។

អ្នកផ្តល់

 • google.com

ប្រភេទខូឃីស៍ "ហិរញ្ញប្បទាន"

ខូឃីស៍ពីប្រភេទ "ហិរញ្ញប្បទាន" មកពីអ្នកផ្តល់សេវាដែលផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការនិងផ្នែកខ្លះនៃគេហទំព័រផ្តល់ជូន។ នេះគាំទ្រដល់ភាពបន្តនៃគេហទំព័រ។

អ្នកផ្តល់

 • google.com

ឯកសារកំណត់ហេតុម៉ាស៊ីនមេ

អ្នកផ្គត់ផ្គង់គេហទំព័រប្រមូលនិងរក្សាទុកព័ត៌មានដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងអ្វីដែលគេហៅថាឯកសារកំណត់ហេតុម៉ាស៊ីនមេដែលកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកបញ្ជូនមកយើងដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ទាំងនេះ​គឺជា:

 • ប្រភេទកម្មវិធីរុករកនិងកំណែកម្មវិធីរុករក
 • បានប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ
 • URL បញ្ជូនបន្ត
 • ឈ្មោះម៉ាស៊ីននៃកុំព្យូទ័រដែលចូលប្រើ
 • ពេលវេលានៃការស្នើសុំម៉ាស៊ីនមេ
 • អាសយដ្ឋាន IP

ទិន្នន័យនេះមិនត្រូវបានផ្សំជាមួយប្រភពទិន្នន័យផ្សេងទៀតទេ។

ទិន្នន័យនេះត្រូវបានប្រមូលដោយផ្អែកលើសិល្បៈលេខ ៦ Para ១ lit ។ f GDPR ។ ប្រតិបត្តិករគេហទំព័រមានចំណាប់អារម្មណ៍ស្របច្បាប់ក្នុងការបង្ហាញបច្ចេកទេសដោយគ្មានកំហុសនិងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពគេហទំព័ររបស់គាត់ - ឯកសារកំណត់ហេតុម៉ាស៊ីនមេត្រូវតែកត់ត្រាសម្រាប់រឿងនេះ។

ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​សង្គម:

កម្មវិធីជំនួយហ្វេសប៊ុក (ដូចជាប៊ូតុង share & share)

កម្មវិធីជំនួយនៃបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកអ្នកផ្គត់ផ្គង់ហ្វេសប៊ុកអ៊ិនឃែរវ៉េសហេកឃ័រមេនផាករដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ៩៤០២៥ សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងទំព័ររបស់យើង។ អ្នកអាចស្គាល់កម្មវិធីជំនួយហ្វេសប៊ុកដោយឡូហ្គូហ្វេសប៊ុកឬប៊ូតុង "ចូលចិត្ត" នៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ អ្នកអាចរកឃើញទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកម្មវិធីជំនួយហ្វេសប៊ុកនៅទីនេះ៖ https://developers.facebook.com/docs/plugins/

នៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងការតភ្ជាប់ផ្ទាល់ត្រូវបានបង្កើតឡើងរវាងកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកនិងម៉ាស៊ីនមេហ្វេសប៊ុកតាមរយៈកម្មវិធីជំនួយ។ ហ្វេសប៊ុកទទួលបានព័ត៌មានដែលអ្នកបានចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងជាមួយអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកចុចប៊ូតុងហ្វេសប៊ុក "ចូលចិត្ត" នៅពេលអ្នកចូលទៅក្នុងគណនីហ្វេសប៊ុករបស់អ្នកអ្នកអាចភ្ជាប់មាតិកានៃទំព័ររបស់យើងទៅនឹងទម្រង់ហ្វេសប៊ុករបស់អ្នក។ នេះអាចឱ្យហ្វេសប៊ុកកំណត់ការចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងទៅគណនីអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នក។ យើងចង់ចង្អុលបង្ហាញថាក្នុងនាមជាអ្នកផ្តល់ទំព័រនានាយើងមិនមានចំណេះដឹងអំពីខ្លឹមសារនៃទិន្នន័យដែលត្រូវបានបញ្ជូនឬការប្រើប្រាស់របស់វាដោយហ្វេសប៊ុកទេ។ អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសការពារទិន្នន័យរបស់ហ្វេសប៊ុកនៅ៖ https://de-de.facebook.com/policy.php

ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់អោយហ្វេសប៊ុកអាចកំណត់ការចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងទៅគណនីអ្នកប្រើហ្វេសប៊ុករបស់អ្នកសូមចេញពីគណនីអ្នកប្រើហ្វេសប៊ុករបស់អ្នក។

កម្មវិធីជំនួយ Google+

ទំព័ររបស់យើងប្រើមុខងារ Google+ ។ អ្នកផ្តល់សេវានេះគឺក្រុមហ៊ុន Google Inc, ១៦០០ Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ។

ការប្រមូលនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអ្នកអាចប្រើប៊ូតុង Google+ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទូទាំងពិភពលោក។ អ្នកនិងអ្នកប្រើប្រាស់ដទៃទៀតទទួលមាតិកាផ្ទាល់ខ្លួនពី Google និងដៃគូរបស់យើងតាមរយៈប៊ូតុង Google+ ។ Google រក្សាទុកទាំងព័ត៌មានដែលអ្នកបានផ្តល់ +1 សម្រាប់មាតិកានិងព័ត៌មានអំពីទំព័រដែលអ្នកបានមើលនៅពេលអ្នកចុច +1 ។ +1 របស់អ្នកអាចត្រូវបានបង្ហាញជាជំនួយរួមជាមួយឈ្មោះប្រវត្តិរូបនិងរូបថតរបស់អ្នកនៅក្នុងសេវាកម្ម Google ដូចជានៅក្នុងលទ្ធផលស្វែងរកឬនៅក្នុងប្រវត្តិរូប Google របស់អ្នកឬនៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៅលើគេហទំព័រនិងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើអ៊ីនធឺណិត។

Google កត់ត្រាព័ត៌មានអំពីសកម្មភាព +1 របស់អ្នកដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសេវាកម្មហ្គូហ្គលសម្រាប់អ្នកនិងអ្នកដទៃ។ ដើម្បីអាចប្រើប៊ូតុង Google+ អ្នកត្រូវមានប្រវត្តិរូបសាធារណៈសាធារណៈហ្គូហ្គលដែលអាចមើលឃើញយ៉ាងហោចណាស់ឈ្មោះដែលត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ប្រវត្តិរូប។ ឈ្មោះនេះត្រូវបានប្រើនៅក្នុងសេវាកម្ម Google ទាំងអស់។ ក្នុងករណីខ្លះឈ្មោះនេះក៏អាចជំនួសឈ្មោះផ្សេងទៀតដែលអ្នកបានប្រើនៅពេលចែករំលែកមាតិកាតាមរយៈគណនី Google របស់អ្នក។ អត្តសញ្ញាណនៃប្រវត្តិរូប Google របស់អ្នកអាចត្រូវបានបង្ហាញដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលស្គាល់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកឬមានព័ត៌មានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណផ្សេងទៀតអំពីអ្នក។

ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលប្រមូលបាន៖ បន្ថែមលើគោលបំណងដែលបានរៀបរាប់ខាងលើព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ជូននឹងត្រូវប្រើប្រាស់ស្របតាមបទបញ្ជាការពារទិន្នន័យហ្គូហ្គល។ Google អាចផ្សព្វផ្សាយស្ថិតិសង្ខេបអំពីសកម្មភាព +1 របស់អ្នកប្រើប្រាស់ឬបញ្ជូនទៅអ្នកប្រើប្រាស់និងដៃគូដូចជាអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬគេហទំព័រភ្ជាប់។

ឧបករណ៍វិភាគនិងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Google វិភាគ

គេហទំព័រនេះប្រើមុខងារនៃសេវាកម្មវិភាគគេហទំព័រហ្គូហ្កល។ អ្នកផ្តល់សេវានេះគឺក្រុមហ៊ុន Google Inc, ១៦០០ Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ។

Google Analytics ប្រើអ្វីដែលគេហៅថា "ខូឃីស៍" ។ ទាំងនេះគឺជាឯកសារអត្ថបទដែលត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកហើយដែលអាចជួយឱ្យការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកត្រូវបានវិភាគ។ ព័ត៌មានដែលបង្កើតដោយឃុកឃីអំពីការប្រើប្រាស់របស់អ្នកគេហទំព័រនេះជាធម្មតាត្រូវបានផ្ទេរទៅម៉ាស៊ីនមេហ្គូហ្គោលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយផ្ទុកនៅទីនោះ

ការផ្ទុកខូឃីស៍របស់ហ្គូហ្គោលគឺផ្អែកលើសិល្បៈ។ ៦ កថាខណ្ឌ ១ ភ្លឺ។ f GDPR ។ ប្រតិបត្តិករគេហទំព័រមានចំណាប់អារម្មណ៍ស្របច្បាប់ក្នុងការវិភាគឥរិយាបថរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពទាំងគេហទំព័រនិងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។

ការមិនបញ្ចេញឈ្មោះ IP

យើងបានធ្វើឱ្យមុខងារអនាមិក IP សកម្មនៅលើគេហទំព័រនេះ។ នេះមានន័យថាអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកនឹងត្រូវបានខ្លីដោយហ្គូហ្គោលនៅក្នុងរដ្ឋជាសមាជិកនៃសហគមន៍អ៊ឺរ៉ុបឬនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានកិច្ចសន្យាផ្សេងទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងលើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបមុនពេលដែលវាត្រូវបានបញ្ជូនទៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ អាសយដ្ឋាន IP ពេញលេញត្រូវបានបញ្ជូនទៅម៉ាស៊ីនមេហ្គូហ្គោហ្គោលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្លីនៅទីនោះក្នុងករណីពិសេស។ ក្នុងនាមប្រតិបត្តិករគេហទំព័រនេះហ្គូហ្គោលនឹងប្រើព័ត៌មាននេះដើម្បីវាយតម្លៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកដើម្បីចងក្រងរបាយការណ៍ស្តីពីសកម្មភាពគេហទំព័រនិងផ្តល់ឱ្យប្រតិបត្តិករគេហទំព័រជាមួយនឹងសេវាកម្មផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងសកម្មភាពគេហទំព័រនិងការប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺណិត។ អាសយដ្ឋាន IP ដែលបញ្ចូនដោយកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកដែលជាផ្នែកមួយនៃ Google Analytics នឹងមិនត្រូវបានបញ្ចូលគ្នាជាមួយទិន្នន័យ Google ផ្សេងទៀតទេ។

កម្មវិធីជំនួយកម្មវិធីរុករក

អ្នកអាចការពារការផ្ទុកឃុកឃីដោយកំណត់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ ទោះយ៉ាងណាយើងចង់ចង្អុលបង្ហាញថាក្នុងករណីនេះអ្នកប្រហែលជាមិនអាចប្រើប្រាស់មុខងារទាំងអស់នៃគេហទំព័រនេះបានទេ។ អ្នកក៏អាចរារាំង Google ពីការប្រមូលទិន្នន័យដែលបង្កើតដោយខូឃីស៍និងទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក (រាប់បញ្ចូលទាំងអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នក) និងពីដំណើរការទិន្នន័យនេះដោយហ្គូហ្គោលដោយទាញយកកម្មវិធីជំនួយដែលមាននៅលើតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម។ និងតំឡើង៖ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

ជំទាស់នឹងការប្រមូលទិន្នន័យ

អ្នកអាចការពារ Google Analytics ពីការប្រមូលទិន្នន័យរបស់អ្នកដោយចុចប៊ូតុងខាងក្រោម។ "" នេះបង្ហាញព័ត៌មាននិងជម្រើសកំណត់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ខុកឃីដោយចុចលើ "" អ្នកធ្វើឱ្យអសកម្មក្នុងចំណោមរបស់ផ្សេងទៀតការប្រមូលទិន្នន័យរបស់អ្នកក្នុងគណនី Google វិភាគរបស់យើង៖

អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីវិធីដែល Google Analytics ដោះស្រាយទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសការពារទិន្នន័យរបស់ Google៖ https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

ដំណើរការទិន្នន័យបញ្ជាទិញ

យើងបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាដំណើរការទិន្នន័យបញ្ជាទិញជាមួយហ្គូហ្គោលហើយអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញនូវតម្រូវការតឹងរឹងរបស់អាជ្ញាធរការពារទិន្នន័យអាឡឺម៉ង់នៅពេលប្រើ Google Analytics ។

លក្ខណៈប្រជាសាស្ត្រនៅក្នុង Google Analytics

គេហទំព័រនេះប្រើមុខងារ“ លក្ខណៈប្រជាសាស្ត្រ” របស់ Google Analytics ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យបង្កើតរបាយការណ៍ដែលមានព័ត៌មានអំពីអាយុភេទនិងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកចូលមើលគេហទំព័រ។ ទិន្នន័យនេះបានមកពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍ពី Google និងទិន្នន័យអ្នកទស្សនាពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ភាគីទីបី។ ទិន្នន័យទាំងនេះមិនអាចត្រូវបានកំណត់ទៅមនុស្សជាក់លាក់ទេ។ អ្នកអាចធ្វើឱ្យមុខងារនេះអសកម្មនៅគ្រប់ពេលតាមរយៈការកំណត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងគណនីហ្គូហ្គលរបស់អ្នកឬជាទូទៅហាមឃាត់ការប្រមូលទិន្នន័យរបស់អ្នកដោយហ្គូហ្គោលហ្គោលដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងផ្នែក“ ការជំទាស់ទៅការប្រមូលទិន្នន័យ” គេហទំព័រនេះប្រើមុខងារ“ លក្ខណៈប្រជាសាស្ត្រ” របស់ Google Analytics ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យបង្កើតរបាយការណ៍ដែលមានព័ត៌មានអំពីអាយុភេទនិងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកចូលមើលគេហទំព័រ។ ទិន្នន័យនេះបានមកពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍ពី Google និងទិន្នន័យអ្នកទស្សនាពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ភាគីទីបី។ ទិន្នន័យទាំងនេះមិនអាចត្រូវបានកំណត់ទៅមនុស្សជាក់លាក់ទេ។ អ្នកអាចធ្វើឱ្យមុខងារនេះអសកម្មនៅគ្រប់ពេលតាមរយៈការកំណត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងគណនីហ្គូហ្គលរបស់អ្នកឬជាទូទៅហាមឃាត់ការប្រមូលទិន្នន័យរបស់អ្នកដោយហ្គូហ្គោលហ្គោលធីដដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងចំណុច“ ការជំទាស់នឹងការប្រមូលទិន្នន័យ” ។

Google AdSense

គេហទំព័រនេះប្រើ Google AdSense ដែលជាសេវាកម្មសម្រាប់ការបញ្ចូលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពីក្រុមហ៊ុន Google Inc ("Google") ។ អ្នកផ្តល់សេវានេះគឺក្រុមហ៊ុន Google Inc, ១៦០០ Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ។

Google AdSense ប្រើអ្វីដែលគេហៅថា "ខូឃីស៍" ឯកសារអត្ថបទដែលត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកហើយដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការវិភាគអំពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ។ Google AdSense ក៏ប្រើកម្មវិធីដែលគេហៅថាកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពលើអ៊ីនធឺណិត (ក្រាហ្វិចដែលមើលមិនឃើញ) ។ កម្មវិធីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពលើអ៊ីនធឺណិតទាំងនេះអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីវាយតម្លៃព័ត៌មានដូចជាចរាចរណ៍អ្នកទស្សនានៅលើទំព័រទាំងនេះ។

ព័ត៌មានដែលបង្កើតដោយខូឃីស៍និងកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពលើអ៊ីនធឺណិតអំពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ (រាប់បញ្ចូលទាំងអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នក) និងការបញ្ជូនទំរង់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានបញ្ជូនទៅម៉ាស៊ីនមេហ្គូហ្គលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយផ្ទុកនៅទីនោះ។ ព័ត៌មាននេះអាចត្រូវបានបញ្ជូនដោយហ្គូហ្គលទៅដៃគូកិច្ចសន្យារបស់ហ្គូហ្គោល។ ទោះយ៉ាងណា Google នឹងមិនបញ្ចូលអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកជាមួយទិន្នន័យផ្សេងទៀតដែលរក្សាទុកអំពីអ្នកទេ។

ការផ្ទុកខូឃីស៍អេដសិនគឺផ្អែកលើសិល្បៈលេខ ៦ កថាខណ្ឌ ១ ភ្លឺ។ f GDPR ។ ប្រតិបត្តិករគេហទំព័រមានចំណាប់អារម្មណ៍ស្របច្បាប់ក្នុងការវិភាគឥរិយាបថរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពទាំងគេហទំព័រនិងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។

អ្នកអាចការពារការដំឡើងខូឃីស៍ដោយកំណត់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ ទោះយ៉ាងណាយើងចង់ចង្អុលបង្ហាញថាក្នុងករណីនេះអ្នកប្រហែលជាមិនអាចប្រើប្រាស់មុខងារទាំងអស់នៃគេហទំព័រនេះបានទេ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះអ្នកប្រកាសថាអ្នកយល់ព្រមចំពោះដំណើរការនៃទិន្នន័យដែលប្រមូលបានអំពីអ្នកដោយ Google តាមលក្ខណៈដែលបានពិពណ៌នាខាងលើនិងសម្រាប់គោលបំណងដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើ។

កម្មវិធីជំនួយនិងឧបករណ៍៖

ពុម្ពអក្សរគេហទំព័រហ្គូហ្គល

ទំព័រនេះប្រើដែលគេហៅថាពុម្ពអក្សរគេហទំព័រដែលត្រូវបានផ្តល់ដោយហ្គូហ្គោលសម្រាប់ការបង្ហាញពុម្ពអក្សរឯកសណ្ឋាន។ នៅពេលអ្នកបើកទំព័រមួយកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកផ្ទុកពុម្ពអក្សរគេហទំព័រដែលត្រូវការទៅក្នុងឃ្លាំងកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកដើម្បីបង្ហាញអត្ថបទនិងពុម្ពអក្សរត្រឹមត្រូវ។

សម្រាប់គោលបំណងនេះកម្មវិធីរុករកដែលអ្នកកំពុងប្រើត្រូវតែភ្ជាប់ទៅម៉ាស៊ីនមេ Google ។ នេះផ្តល់ចំណេះដឹងដល់ហ្គូហ្គលថាគេហទំព័ររបស់យើងត្រូវបានចូលប្រើតាមរយៈអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នក។ ពុម្ពអក្សរគេហទំព័រហ្គូហ្គលត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្ហាញពីការបង្ហាញតាមអ៊ិនធរណេតដែលទាក់ទាញនិងទាក់ទាញ។ នេះតំណាងឱ្យចំណាប់អារម្មណ៍ស្របច្បាប់នៅក្នុងអត្ថន័យនៃសិល្បៈ។ ៦ វគ្គ ១ ភ្លឺ។ f GDPR ។

ប្រសិនបើកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកមិនគាំទ្រពុម្ពអក្សរគេហទំព័រនោះពុម្ពអក្សរស្តង់ដារមួយនឹងត្រូវបានប្រើដោយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពី Google Web Fonts តាមរយៈ គេហទំព័រ https://developers.google.com/fonts/faq និងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសការពារទិន្នន័យរបស់ Google៖ https://www.google.com/policies/privacy/


បង្ហាញ